اگر ...


هميشه با تو بوده ام
به هر كجا كه رفته ام

ز راه هاي بس دراز
به سوي تو دويده ام

اگر بر آسمان پر ستاره خيره گشته ام
من از ستاره ها
نشان زتو گرفته ام

اگر به دشت پر شقايقي گذشته ام
پي تو گشته ام

اگر ز كوچه باغ ها گذار كرده ام
من از نسيم و نسترن
خبر ز تو گرفته ام

اگر دريچه اي به باغ گل گشوده ام
ز بادها
نفس به بوي تو گرفته ام

اگر ز خستگي به گوشه اي نشسته ام
به سايه تو بوده ام

به زير پلك هاي خسته ام تو بوده اي
اگر به خواب رفته ام

تو در برابر نگاه من نشسته اي
چو چشم بر گشوده ام
چرا كه عطر تو به خواب ها شنيده ام

به ياد خاطرات تو
دلم به سينه ام دريده ام

به رقص قاصدك ميان باد ها
اميد بسته ام

و اين اميد را رها نكرده ام
چرا كه سال هاست در كمين
به انتظار تو نشسته ام

چنان به بودن تو خو گرفته ام
كه از نبودنت خيال كن
كه سا لهاست مرده ام

/ 0 نظر / 12 بازدید