خورشید دزدانه در تو می نگرد

از قفای ابر

گاه که دود ماه بر فراز کاج

چشم را کور میکند

هوای سبز باغ را

هول اتش است

و ماه را

هراس خاکستر

دستی بر ار

بر اب

خورشید را به طاق بودنش مشکوک کرده ای

/ 0 نظر / 9 بازدید